ارزیابی روش بار افزون مبتنی بر دینامیک برای تخمین تغییرشکل های سازه های نامنظم در پلان با خروج از مرکزیت یک طرفه تحت اثر زلزله های دور از گسل

تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی، تحلیل قوی و دقیقی است. با توجه به زمانبر بودن، انتخاب تعدادی
مناسب از شتاب نگاشت و به تبع آن تأثیرپذیر بودن از عوامل سازهای همچون (پریود، درجات نامعینی و …) و عوامل زلزله
(انتخاب تعدادی مناسب از شتابنگاشت، فاصله از گسل، شدت و …)، تفسیر نتایج را با دشواری روبرو کرده است.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان
مشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

ارزیابی روش بار افزون مبتنی بر دینامیک برای تخمین تغییرشکل های سازه های نامنظم در پلان با خروج از مرکزیت یک طرفه تحت اثر زلزله های نزدیک به گسل

تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی ، تحلیلی دقیق و قوی میباشد. با توجه به انتخاب تعدادی مناسب از شتاب نگاشت و به تبع آن تأثیرپذیر بودن از عوامل زلزله (فاصله از گسل، انتخاب تعدادی مناسب از شتابنگاشت، شدت و …)و عوامل سازهای همچون (پریود، شکلپذیری و …) و زمانبر بودن، تفسیر نتایج را با دشواری روبرو میکند.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان
مشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

تاثیر کاربرد جداگرهاي لاستیکی- سربی در ساختمان هاي بتنی با نامنظمی هندسی در ارتفاع تحت اثر نیروي زلزله نزدیک گسل

فناوري هایی موجود جهت بهسازي لرزه اي ساختمان ها در برابر زلزله در سال هاي اخیر پیشرفت هاي چشمگیري
داشته است و استفاده از جداسازهاي لرزه اي در سازه ها یکی از روش هایی است که در دنیا در بسیاري از موارد عملکرد مناسبی را در برابر خطرات لرزه اي وقوع یافته نشان داده و مورد استقبال مهندسان و سازندگان ساختمان ها واقع شده است.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان
مشاهده سریع
اطلاعات بیشتر