کتاب آزمایشگاه فیزیک عمومی 1

کتاب آزمایشگاه  فیزیک عمومی شامل آزمایش هایی مربوط به قسمتهای فیزیک مکانیک و فیزیک حرارت می باشد در بخش فیزیک مکانیک آزمایش هایی در ارتباط با مباحث اندازه گیری ، سینماتیک و دینامیک در نظر گرفته شده است و دربخش فیزیک حرارت آزمایشهای مربوط به تعادل گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه اجسام در نظر گرفته شده است.

55,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد