جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

پیامدهای سطح بالای نظارت و کنترل سهامداران نهادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

با گذشت زمان و وارد شدن به عصر جدید، سرمایه گذاری نهادی یا موسسه ای در شرکتهای دولتی به عنوان یک ساز و کار مهم در نظارت و کنترل عملکرد فعالیتهای تجاری شرکتها وارد شدند. درکشور ما مالکیت سرمایه گذاران نهادی در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکتهای در دولتی مطرح شده است. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور سازمان ها و موسسه هایی هستیم که با عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکتهای در حال انتقال را به خود اختصاص داده اند. بخشی از این شرکتها و سرمایه گذاران نهادی را موسسه های بیمه اعم از شرکتهای بیمه بازرگانی، سازمان های تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی تشکیل میدهند. هدف این گروه از سازمانها که در نقش سرمایه گذار ظاهر میشوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پا سخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمه گذاران، مستمری بگیران و سایر ذینفعان سازمانهای خود پذیرفته اند. گروه دیگر را موسسه  هایی تشکیل میدهند که در اصل شرکتهای سرمایهگذاری هستند و از سرمایه گذاری ها هدف حداکثر کردن سود را برای موسسه متبوع خود  تعقیب میکنند.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد