جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

طبقه بندی گزارش باگ بر پایه ی تکنیک های متن کاوی

یک باگ نرم افزاری، یک خطا ، نقص ، خرابی یا قصور در یک برنامه یا سیستم رایانه ای است که باعث میشود نتیجه نادرست یا غیرمنتظره­ ای حاصل شود. هرروز باگ­ های جدیدی ایجاد میشود که هنگام بروز باگ­ ها ، باید آن ها را برطرف کنیم که کار سادهای نیست. شرکت­های نرم­ افزاری باید در راساتای توسعه برنامه های جدید کار کنند اما وقت خود را برای رفع باگ ها تلف میکنند. بیشتر شارکت ها 40 درصد از بودجه را برای رفع باگ ها هزینه میکنند که روند رفع باگ عبارت است از باگ تریاژ یا طبقه بندی باگ.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید