جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل گسترش عملکرد کیفیت نگهداری و تعمیرات بر مبنای رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در پتروشیمی شیراز

هدف اصلی پژوهش، تحلیل گسترش عملکرد کیفیت نگهداری و تعمیرات با بکارگیری رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره
پروژه میباشد که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش دنپ استفاده گردیده است. در این راستا، ابتدا معیارها و زیرمعیارهای موثر بر عملکرد کیفیت تعمیرات و نگهداری انتخاب گردید سپس با توزیع ماتریس های مقایسات زوجی، وزن معیارها را با استفاده از روش دنپ محاسبه گردید. پس از آن به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیرمعیارها پرداخته شد.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد