جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی پایدار بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی با تأکید بر نقش تعدیل گر تنوع جنسیتی هیئت مدیره

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی پایدار بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی با تأکید بر نقش
تعدیل گر تنوع جنسیتی هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد