جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

بررسی ارتباط بین محدودیت های مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مسئولیت اجتماعی شرکتها و گزارش فعالیت های مرتبط با آن نیز در سالهای اخیر رو به رشد بوده و به امری رایج تبدیل شده است؛ به گونه ای که سرمایه گذاران، مشتریان و سایر ذینفعان خواهان شفافیت بیشتر در مورد تمام جنبه های کسب وکار هستند. همان طور که اهمیت رفتار مسئولیت اجتماعی از دیدگاه سهامداران افزایش یافته است، نگرش نسبت مسئولیت اجتماعی شرکتها نیز به طور چشمگیری نسبت به چند دهه گذشته تغییر پیداکرده است. مسئولیت اجتماعی شرکت­ها دیگر تنها در حوزه شرکت­های بزرگ مطرح نیست؛ بلکه به عنوان یک ضرورت برای همه سازمانهای تجاری است. عدم توجه مدیران به مسئولیت پذ یری اجتماعی مانع از خدمت مؤثر آن ها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد. درواقع مسئولیت پذ یری اجتماعی شرکتی، رویکردی متعالی به کسبوکار است که تأثیر اجتماعی یک سازمان را بر جامعه؛ چه داخلی و چه خارجی، مدنظر قرار می دهد .

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد