جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ارزیابی روش بار افزون مبتنی بر دینامیک برای تخمین تغییرشکل های سازه های نامنظم در پلان با خروج از مرکزیت یک طرفه تحت اثر زلزله های دور از گسل

تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی، تحلیل قوی و دقیقی است. با توجه به زمانبر بودن، انتخاب تعدادی
مناسب از شتاب نگاشت و به تبع آن تأثیرپذیر بودن از عوامل سازهای همچون (پریود، درجات نامعینی و …) و عوامل زلزله
(انتخاب تعدادی مناسب از شتابنگاشت، فاصله از گسل، شدت و …)، تفسیر نتایج را با دشواری روبرو کرده است.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد