جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ارزیابی روش بار افزون مبتنی بر دینامیک برای تخمین تغییرشکل های سازه های نامنظم در پلان با خروج از مرکزیت یک طرفه تحت اثر زلزله های نزدیک به گسل

تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی ، تحلیلی دقیق و قوی میباشد. با توجه به انتخاب تعدادی مناسب از شتاب نگاشت و به تبع آن تأثیرپذیر بودن از عوامل زلزله (فاصله از گسل، انتخاب تعدادی مناسب از شتابنگاشت، شدت و …)و عوامل سازهای همچون (پریود، شکلپذیری و …) و زمانبر بودن، تفسیر نتایج را با دشواری روبرو میکند.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد