جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ارائه ی مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن و با استفاده از تلفیق مدل سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(مورد مطالعه:بیمارستان ولی عصر ممسنی)

یکی از نگرانی های اساسیی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتمیاد و
انعطاف پذیر است تا با توسل بر آن، در محیط های بسیار متغییر و پیچییده داخلی و بین المللیی بتوانند بر
چالش های فراوان فائق آیند.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد